» Hakkımızda

                                                        kilim-deseni

09 Eylül 2008 tarih ve 26992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz “Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi”; kurulduğundan bu yana vizyonu, değişmekte olan halk kültürünü derleme, tanıtma, yaşatma ve genç kuşaklara aktarmaktadır.

           

Merkez olarak Halkbilime bakış açımızın temelini değişen yaşam koşulları ve kültürel yapıya uygun olarak yenilikçilik ve farklılıklara açıklık oluşturmaktadır.

 

Merkez, Türk halk kültürünü ve halkbilimini genç kuşaklara öğretme, aktarma, halk kültürü konusunda bir bilinç yaratma ve bunu paylaşmayı görev edinmiştir. Bu amaçla üniversite bünyesinde lisans düzeyindeki öğrencilere, halk dansları, halk müziği, sanat müziği, geleneksel halk tiyatrosu, geleneksel el sanatları kursları verilmektedir. Konuyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve temel bilgi ve kavram öğretilerek bunlar aracılığıyla genç kuşakların içinde var oldukları halk kültürünün farklı bölge ve topluluklar arasında yaşamış ve yaşanmakta olan biçimlerine dikkat çekilmektedir.

 

Akademisyenler, öğrenciler ve halk arasında bir iletişim zinciri kurma, geçmiş ve şu anki durumuyla toplumsal yaşamı oluşturan halk kültürü konusunda bilgi, beceri ve malzemeleri paylaşma merkezimizin bir diğer görevidir. Bu amaçla merkez, geleneksel Türk el sanatları, tiyatro, halk dansları, halk müziği ve Türk sanat müziği çalgılarının öğretimine yönelik kurslar düzenleyerek, hem üniversite geneline hem de Afyonkarahisar kent geneline dönük hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası şenlik, yarışma, festival, spor-oyun organizasyonları ve projeleri hazırlamak, Halkbilimsel maddi kültür ürünlerinden kamuya açık sergiler düzenlemek gibi faaliyetlerle bir Türk halk kültürü hafızası oluşturmaya çalışmaktadır.

 

Merkez geçmiş ve şu anki halk kültürüyle ürünlerini derleme ve anlayıp yorumlamak için farklı görüşleri paylaşmak, farklı bakış açılarıyla yeniden değerlendirmeler yapabilmek için kuramsal bilgi ya da alan deneyiminin paylaşıldığı tartışma toplantılarının ve alan çalışmalarının yapılmasına önem vermektedir. Bu yönde disiplinler arası iş birliğine, yeni, etkili ve yaratıcı kuramsal, yöntemsel eğilimlere açık bir tavır sergilemektedir. Merkez, söz konusu görevi doğrultusunda fark disiplinlerden gelen akademik düzeydeki birimlerle, araştırmacılarla, öğrencilerle, kamu-özel kurum, kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri yürütmekte, atölye çalışmaları yapmaktadır.

 

                                                                     Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi